ACT - CO2

Afbeelding

Vermindering van de CO2-uitstoot

Ambitieuze, concrete en meetbare toezeggingen

Begin 2021 lanceerde de Colas Groep het ACT-programma, een nieuwe fase in haar inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De acht doelstellingen van het programma omvatten het implementeren van een koolstofarme strategie

Als bouwonderneming die o.a. openbare werken uitvoert, vinden wij het onze verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, en meer in het bijzonder van CO2.

-30% uitstoot tegen 2030

Met het oog op de klimaatnood hebben we besloten actie te ondernemen en onszelf concrete doelen te stellen die in minder dan tien jaar bereikt moeten worden:

 • een vermindering met 30% van onze directe uitstoot van broeikasgassen
 • een vermindering met 30% in de gehele upstream waardeketen (scope 3a), die verantwoordelijk is voor 85% van de totale uitstoot van de Groep.

Deze doelstellingen zijn ambitieus en verenigbaar met het Akkoord van Parijs.

Een duidelijk uitgangspunt

Deze verminderingsdoelstelling van 30% heeft betrekking op de totale hoeveelheid van onze directe CO2-uitstoot in 2019 (referentiejaar).

Directe uitstoot

Onze analyse heeft ons in staat gesteld om de oorsprong van onze CO2-uitstoot, en dus de verschillende hefbomen voor actie, te bepalen:

 • 51% is afkomstig van ons aardgasverbruik;
 • 25% van niet voor de weg bestemde brandstof (bouwmachines) ;
 • 20% van de brandstof voor wegvervoer ;
 • 4% van elektriciteit (het grootste deel ervan komt uit hernieuwbare bronnen);
 • minder dan 1% is afkomstig van zakenreizen per vliegtuig en trein.

In 2020 en 2021 schommelde onze CO2-uitstoot lichtjes, waarschijnlijk in verband met COVID19.
De daling van de uitstoot in verband met verwarming (aardgas) in 2023 heeft te maken met de tijdelijke inactiviteit in een van de asfaltcentrales van de Groep (Wijnegem).
De algemene trend is te zien in de grafiek hieronder:

Werken op verschillende fronten

Om dit ambitieuze doel te bereiken, werken we tegelijkertijd op verschillende fronten:

 • vermindering van ons energieverbruik: we kijken bijvoorbeeld naar manieren om het verbruik van onze asfaltcentrales te verminderen dankzij technologische innovatie en operationele uitmuntendheid;
 • overschakeling naar minder koolstofintensieve energiebronnen, met name door over te schakelen naar een wagenpark met voertuigen met een lage CO2-uitstoot;
 • ontwikkeling van nieuwe, minder koolstofintensieve productieprocessen (bv. d.m.v alternatieve brandstoffen);
 • gedragsveranderingen (milieuvriendelijk gebruik van apparatuur, beperking van stationair draaien, enz.);
 • uitbreiding van onze fotovoltaïsche- en windturbineparken om het aandeel van hernieuwbare bronnen in ons elektriciteitsverbruik verder te vergroten.

Concrete acties

De specifiek uitgevoerde acties worden hieronder opgesomd:

In het kader van de CO2-prestatieladder is een stuurcyclus uitgewerkt waarin verschillende taken zijn opgenomen en mensen zijn aangesteld om deze te beheren.

Periodiek wordt het energieverbruik (en de CO2-uitstoot) op alle locaties gemonitord, gecontroleerd en geanalyseerd en de nodige middelen (FTE's) worden beschikbaar gesteld om de follow-up van dit plan te verzekeren. In het actieplan om onze energie te optimaliseren en onze uitstoot te verminderen, zijn belangrijke prestatie-indicatoren gedefinieerd die door de aangewezen verantwoordelijken worden bewaakt. Als de resultaten afwijken van de verwachtingen of als acties niet het gewenste effect hebben, wordt het specifieke punt besproken met het management en kunnen corrigerende maatregelen worden toegevoegd aan het actieplan.

Een voortdurende prestatiebeoordeling

Om onze vooruitgang in de uitvoering van onze koolstofarme strategie te meten, zijn we begonnen met een continu certificeringsproces aan de hand van de CO2-Prestatieladder-methodologie.

In januari 2023 heeft Colas Belgium het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 behaald. Deze certificering betekent dat we een geloofwaardig en effectief systeem hebben opgezet om de verschillende projecten ter vermindering van de CO2-uitstoot te beheren als onderdeel van een filosofie van continue verbetering.

Communicatie en transparantie

We zijn overtuigd van het belang van duidelijke en transparante communicatie als het gaat om het verminderen van de CO2-uitstoot. Hoe meer ideeën er naar boven komen, hoe meer goede praktijken er worden gedeeld, hoe sneller we vooruitgang zullen boeken in de richting van de doelstellingen die we onszelf hebben gesteld.

Daarom informeren we onze teams en al onze belanghebbenden regelmatig over de voortgang van ons stappenplan en de concrete maatregelen die in de verschillende afdelingen van Colas Belgium worden geïmplementeerd.

Een gezamenlijke inspanning

Om succesvol te zijn, is het essentieel dat ons project om de CO2-uitstoot van de Colas Groep te verminderen een zaak van iedereen wordt. Management, medewerkers, partners en klanten moeten zich allemaal inzetten voor het succes van dit project :

 • om al onze teams te sensibiliseren en te mobiliseren, zowel op het werk als in de privésfeer, vinden we dat iedereen toegankelijke wetenschappelijke informatie van hoge kwaliteit moet krijgen. Daarom hebben we in 2023 in al onze vestigingen een reeks Climate Fresco-workshops georganiseerd;
 • om onze goede praktijken te delen en de discussie aan te gaan met andere bedrijven, zowel binnen als buiten onze sector, is Colas Belgium lid geworden van het ADEB-VBA Green Board en The Shift netwerk voor duurzame ontwikkeling.