Algemene stortvoorwaarden

Afbeelding

Algemene stortvoorwaarden

Er wordt enkel puin aanvaard die niet schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en dat na bewerking een milieu hygiënisch en bouwtechnisch verantwoord eindproduct oplevert. De aanvaarding verloopt volledig conform de voorschriften en samenstellingswaarden , opgelegd door het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten en het VLAREMA.

Vrachten afkomstig van verdachte plaatsen worden geweigerd, tenzij men kan aantonen dat het puin aan de VLAREMA normering voldoet. Met de lijst van verdachte plaatsen wordt bedoeld de lijst zoals die terug te vinden is in het VLAREBO.

Puin dat wordt aangevoerd met een verwerkingstoelating van Tracimat kan aanvaard worden als laag milieu risico puin (LMRP). Bij het ontbreken van deze verwerkingstoelating bij aanbieding van het puin kan het puin enkel aanvaard worden als hoog milieu risico puin (HMRP). Deze verwerkingstoelating dient dan ook voor het storten overgemaakt te worden aan de algemeen verantwoordelijke.

Het bouw- en sloopafval wordt in verschillende categorieën ingedeeld :

OmschrijvingAfvalstofcode (EURAL– code)
Zuiver beton17 01 01
Onzuiver beton17 01 01
Zuiver metselwerkpuin17 01 02
Onzuiver metselwerkpuin17 01 02
Zuiver asfaltpuin17 03 02
Onzuiver asfaltpuin17 03 02
Extra onzuiver bouwpuin17 01 01
Zand met minimaal 50% puin17 05 04

Met onzuiver wordt bedoeld :

 • mengeling van bovenstaande categorieën in eenzelfde lading;
 • een beperkte verontreiniging van maximaal 1% met niet inert materiaal zoals hout, plastiek, gips, enz….;
 • licht gewapend puin;
 • bouwpuin met een kantlengte tussen 0,8 m en 1,5 m.

Met onzuiver HMRP wordt bedoeld :

 • een zandfractie hoger dan 30%;
 • gewapend HMRP;
 • een beperkte verontreiniging van maximaal 1% met niet inert materiaal zoals hout, plastiek, gips, enz…

Met extra onzuiver wordt bedoeld :

 • zwaar gewapend inert bouwpuin;
 • puin met een kantlengte groter dan 1,5 m..

In geval van twijfel of niet conform aan bovenstaande voorwaarden kan de terrein-verantwoordelijke of diens plaatsvervanger het puin weigeren en/of een analyserapport van een erkend labo eisen dat de desbetreffend levering dekt.

De volgende stoffen zijn absoluut verboden en mogen in geen enkel geval in het bouwpuin aanwezig zijn :

 • Asbesthoudende materialen;
 • Asbestvrije vezelcementmaterialen;
 • Spoorwegbalast;
 • Cellenbeton;
 • Vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties;
 • Gips of met gipsafval verontreinigd sloopafval;
 • Metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein;
 • Slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties;
 • Puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen;
 • Teerhoudend asfalt : Asfalt wordt onderworpen aan een teertest met de pak marker;
 • Vuurvaste steen;
 • Roofing;
 • Kleiklonters;
 • Zwarte leisteen;
 • Verontreinigde grond;
 • Alles andere materialen waarvoor er volgens het VLAREMA een grondstofverklaring wordt vereist.

Deze lijst is niet limitatief en de acceptant heeft steeds het recht om vrachten te weigeren op grond van deze criteria.

Aanvoerformaliteiten

De aanvoerder van het inert bouwpuin meldt zich bij de verantwoordelijke en verstrekt daar alle nuttige inlichtingen om tot een juiste beoordeling te komen :

 • nummerplaat van de vrachtwagen; naam en adres van de vervoerder;
 • naam en adres van de afvalproducent;
 • herkomst en aard van het puin;
 • eventueel identificatieformulier voor niet-gevaarlijk afvalstoffen;
 • verwerkingstoelating;
 • analyse rapporten (op voorhand).

Bij acceptatie van het aangeboden puin maakt de weegbrugbediende (acceptant) een aanvaardingsbon op die de volgende gegevens bevat:

 • naam en adres van de certificaathouder; Ovam-nummer erkend verwerker;
 • nummerplaat van het voertuig;
 • naam en adres van de afvalproducent;
 • naam en adres van de vervoerder;
 • aard van het puin als vermeld in dit acceptatiereglement, en het code-nummer (EURAL-code) volgens de afvalstoffenlijst;
 • herkomst; tarra, bruto en nettoweging in kilogram;
 • datum en uur van aanvoer;
 • bonnummer;
 • handtekening van de vervoerder en van de certificaathouder of gemachtigde werknemer van de certificaathouder.

De vervoerder verklaart zich door ondertekening akkoord met het aanvaardingsreglement.

Controle

Het puin wordt gekapt op de plaats aangeduid door de wielladermachinist. Via een zintuigelijke conrole (visueel en op geur) wordt nagegaan of de vracht voldoet aan de acceptatieciteria.

De vrachten asfaltpuin en brokken asfaltpuin worden getest met een PAK-spraytest. Indien er een gele verkleuring optreed, wat wijst op de aanwezigheid van teer, wordt de vracht geweigerd.

Indien bij het afkappen blijkt dat het puin niet conform is met de aanvoerbon kan de produktie en/of kwaliteitsverantwoordelijke het puin terug laten opladen. Alle gegevens over de geweigerde vracht worden geregistreerd in het weigeringsregister.

Indien uit nacontrole blijkt dat het afgekapt puin niet conform is met de aanvoerbon heeft de produktieverantwoordelijke het recht om verwijdering van het afgekapt puin door de aanvoerder en/of afvalproducent te eisen.