ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Afbeelding

1. De goederen worden geacht door de kopers aanvaard te zijn van zodra deze laatsten bij de afhaling geen opmerkingen hebben gemaakt. Na de afhaling zal geen enkele klacht meer aanvaard worden. Onze producten zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken gedurende zes maanden te rekenen vanaf de datum van de aanvaarding. Bovendien zal, binnen deze termijn, de klacht van de klant niet meer aanvaard worden indien deze niet schriftelijk per aangetekende brief is medegedeeld binnen de 48 uur te rekenen vanaf het moment dat hij kennis ervan heeft genomen of kennis van kon hebben. Indien dergelijke gebreken onweerlegbaar vastgelegd worden, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de terugbetaling van de contractuele waarde van de door een gebrek aangetaste producten.

2. Het is de taak van de kopers om na te gaan of de waarden op de onderhavige bon overeenstemmen met de waarden op het scherm van de weegbrug. Na de afhaling zal geen enkele klacht meer aanvaard worden.

3. De goederen, zelfs in geval van franco verzending, reizen op kosten en op risico van de bestemmelingen die, in geval van vertraging, beschadiging, verlies of manco, geen enkel verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper.

4. Bij ontstentenis van een voorafgaande bestelbrief, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderhavige leveringsbon geldt als bestelbrief of -bon en dat hij bijgevolg de schriftelijke verkoopovereenkomst vormt tussen verkoper en koper, waardoor de verkoper zijn verhaal tegen de koper kan uitoefenen in geval van niet-betaling van de factuur die uit de onderhavige leveringsbon voortvloeit.

5. De overdracht van de eigendomsrechten op de goederen die het voorwerp uitmaken van de onderhavige leveringsbon, is afhankelijk van de volledige betaling van de prijs. De bepalingen uit het onderhavige leveringsbon, is afhankelijk van de volledige betaling van de prijs. De bepalingen uit het onderhavige artikel staan de toepassing van artikel 3 niet in de weg, aangezien de risico’s worden overgedragen bij de afhaling van de gekochte goederen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen, zelfs indien deze goederen zouden zijn doorverkocht en/of getransformeerd. Het voornemen om de geleverde goederen terug te nemen zal aan de koper worden meegedeeld aan de hand van alle mogelijke middelen, met inbegrip van een faxbericht.

6. Behoudens een uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de verkoopprijzen van de goederen die het voorwerp uitmaken van de onderhavige leveringsbon, geacht de vermelde prijzen te zijn in het aangekondigde tarief op de leveringsdatum. Onze prijzen houden geen enkele verbintenis in de tijd in en vormen geen enkel precedent voor bijkomende of resterende bestellingen.

7. De gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de prijs voor de levering op de vervaldatum geeft de verkoper het recht om elke andere levering op te schorten. Bovendien behoudt de verkoper zich, in geval van de gedeeltelijke of volledige niet-betaling op de vervaldatum, het recht voor om de verkoop, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen. De koper zal van deze ontbinding op de hoogte gebracht worden aan de hand van alle mogelijke middelen, met inbegrip van een faxbericht. De verwijlintresten en het forfaitair schadebeding in de onderhavige voorwaarden voorzien, blijven ondanks de ontbinding van de verkoop verschuldigd als schadevergoeding.

8. Al onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden. De niet-betaling van de gefactureerde prijs op de voorziene vervaldatum, geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten van 12% per jaar, die vanaf de vervaldatum berekend worden op het volledige bedrag van de opeisbare vordering. Bovendien is er, ten titel van forfaitair en onherleidbaar schadebeding, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met 10% van de opeisbare vordering en dat niet minder dan 100 euro kan bedragen. Dit alles doet geen afbreuk aan het recht van de verkoper om een vergoeding te eisen voor de geleden schade die het forfaitair schadebeding zou overstijgen.

9. We behouden ons het recht voor om, zelfs na het begin van de uitvoering van het contract, een zakelijke en persoonlijke zekerheidstelling te eisen en om het contract zelfs op te schorten of te verbreken bij wankelende kredieten, staking van betalingen, insolventie van de koper of in het algemeen bij elke gebeurtenis die één van deze situaties aan het licht zou brengen (publicatie van protesten, dagvaarding wegens laattijdige betaling, opzegging van de kredieten door onze kredietverzekeraar, in de pers gepubliceerde informatie waarin gewag wordt gemaakt van een vermindering van het krediet van de koper,…)

10. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden die zouden vermeld staan op alle documenten, van welke aard ook, die uitgaan van de medecontractant.

11. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper gevestigd is alleen bevoegd.