Openleggen van de Demer in Diest

De Vlaamse Milieumaatschappij, het stadsbestuur van Diest en Aquafin en Colas Belgium werken samen aan het openleggen van de rivier.

Om een efficiënte uitvoering met zo weinig mogelijk hinder te garanderen, werkte men een gefaseerde aanpak uit. Het gaat om vier fases met een totaal-tracé van 1,5 km en een bouwtijd van 4 jaar. Colas Belgium was laagste bieder voor de laatste drie loten

Eerste fase: van Saspoort tot Ezeldijkmolen

Deze fase werd door een andere aannemer uitgevoerd.

Tweede fase: van Schaffensestraat tot aan de Demerstraat

Het gaat over het gebied rond het Algemeen Ziekenhuis. Er werd onder andere een nieuwe brug gebouwd ter hoogte van de ingang van het ziekenhuis. Uiteraard is het ziekenhuis steeds vlot bereikbaar gebleven voor de spoeddiensten. Uit de nog open bedding aan de Schaffensestraat is het slib gehaald. Op deze locatie wordt een vlonderpad aangelegd, met een toegangstrap vanuit de Schaffensestraat.

Derde fase: van Demerstraat tot de Kaai

De nieuwe Demerbedding zal vanuit de achterzijde van de Statiestraat de Demerstraat indraaien richting Kaai. Voorbij de Refugiestraat zal de Demer achter de huizen doorlopen tot aan het Spijker. Hier zullen aan de tuinzijde de oevers voornamelijk onder natuurlijke vorm worden aangelegd, met hellende en beplante wanden. Hierbij worden zo veel mogelijk bomen behouden. Waar er onvoldoende ruimte is, zoals tussen de woningen aan het Spijker, worden aan weerszijden kademuren gebouwd. Vooraleer de Demer in fase 3 kan open gegraven worden, moeten talrijke nutsleidingen in de Demerstraat verplaatst worden. Die voorbereidende werken hebben zich over zeven maanden uitgespreid.

Vierde fase

Fase 4 betreft de herinrichting van de Kaai en de openlegging van de Demer richting Zichemsepoort.
De voorbereidende werken voor archeologisch oonderzoek werden eveneens verwezenlijkt. Ook fase 4 vereist het verleggen van vele nutsleidingen. Eén ervan is zelfs een afvalwatercollector van Aquafin.
Door beide fasen samen aan te pakken, kan de hinder maximaal beperkt worden zonder het project in zijn geheel te laten aanslepen. Bepalend voor de vooruitgang is het archeologisch onderzoek en de weersomstandigheden.

Werf in cijfers

Naast klassieke riolerings- en verhardingswerken, heeft het project grote hoeveelheden gewapend beton, secanspalen, Berlinerwanden, schanskorven, metselwerk, houten vlonders en constructies die een combinatie zijn van hout en cortenstaal vereist.
Nog specifiek is het feit dat de uitgravingen gebeuren onder volledig begeleiding en toezicht van een team van archeologen. Een aantal archeologische aspecten zullen dan ook gerestaureerd en geïntegreerd worden binnen het project.
Tenslotte toonde Colas Belgium met succes - en niet voor de eerste keer - aan dat wapening door middel van staalvezels in alle opzichten een alternatief kan zijn voor klassieke wapening.